สถานประกอบการร้านค้าของเก่า      รวม         จำนวน    23   แห่ง

1.ตำบลห้างฉัตร                  จำนวน       9  แห่ง
2.ตำบลหนองหล่ม              จำนวน       9  แห่ง
3.ตำบลวอแก้ว                    จำนวน       2  แห่ง
4.ตำบลเวียงตาล                จำนวน       2  แห่ง
   5.ตำบลปงยางคก               จำนวน       1   แห่ง