1.มีมหาวิทยาลัยจำนวน 2 แห่งได้แก่

- ศูนย์วิทยาพัฒนาบริการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง
 

2. โรงเรียนอนุบาล     จำนวน     2     โรง

 

-โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

-โรงเรียนบ้านปันง้าว

 

3.โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน   5   โรง

1.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
2.โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
3.โรงเรียนวอแก้วพิทยาคม
4.โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
5.โรงเรียนแม่สันวิทยา

4.โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 27 โรง

 
 

5. ศูนย์การบริการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน   1     แห่ง