อาณาเขตติดต่อดังนี้
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมือง     จังหวัดลำปาง 684.8 ตารางกิโลเมตร
2. ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง จำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 35,080 คน
4. ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ชาย 17,168 คน  / หญิง 17, 912 คน