สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๖๙๒๗๙-๘๐
ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓๕  ถนนลำปาง - เชียงใหม่  (หลักกิโลเมตรที่ ๔๗๙-๔๘๐ )  หมู่ที่ ๑๐   ตำบลเวียงตาล   อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง   ๕๒๑๙๐