สวนป่าทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ริมถนนสายลำปาง เชียงใหม่ ห่างจากจังหวัด ลำปาง 30 กม. อยู่ในท้องที่ป่าเตรียมการสงวน แม่ยาว ตำบล เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นสวนป่าโครงการที่ 1 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าให้รัฐ โดยเงินทุนของ อ.อ.ป. ภายใต้การควบคุมของป่าไม้เขต ลำปาง และ กรมป่าไม้
  1. วัตถุประสงค์
  2. เพื่อปรับปรุงสภาพป่าส่วนใหญ่ที่เสื่อมโทรม เพราะการลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอย การบุกรุกพื้นที่ป่า ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือดีขึ้นกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด
  3. เพื่อเพิ่มปริมาณปริมาตรไม้มีค่าในป่าให้มีจำนวนต่อหน่วยพื้นที่มากขึ้น
  4. เพื่อช่วยราษฏรที่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถที่จะได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากบริการของ อ.อ.ป.เอง และของรัฐบาล เป็นอย่างดี
  5. เพื่อส่งเสริมอาขีพที่สุจริตให้แก่ราษฏรให้มีที่ทำมาหากินที่แน่นอน เช่นการรับทำงานปลูกสร้างสวนป่า หรือการเป็นชาวไร่ โดยปลูกพื้ชไร่ ในส่วนป่าไปพร้อม ๆ กับช่วยปลูกและดูแลต้นไม้ให้แก่ทางสวนป่าด้วย ซึ่งก็จะได้รับเงินชดเชย และสวัสดิการต่าง ๆ จากทางสวนป่า และยังได้รับผลิตผลของพืชไร่นั้น ๆ เป็นของตนเองอีกด้วย อันเป็นการเพิ่มผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรมให้แก่ประเทศชาติ
  6. เพื่อบรรเทาการอพยพขอบราษฏรจากท้องถิ่นเข้าสู่เมืองอันจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมและอื่น ๆ
  7. เพื่อรักษาปริมาตรไม้ให้พอป้อนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งของรัฐและเอกชน
  8. เพื่อรักษาปริมาตรไม้ ที่ทำออกให้มีสมำเสมอ และจะเป็นการบรรเทาความขาดแคลนไม้ในอนาคต การดำเนินงานของสวนป่าทุ่งเกวียนนับว่าบรรลุเป้าหมาย ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือ สวนป่าทุ่งเกวียนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวลำปางนักท่องเที่ยวจะพบ กับธรรมชาติที่แสนงาม กล่าวกันว่าแนวสน แนวภูเขา หรือพื้นที่ซึ่งเขียวอุ่มให้บรรยากาศที่สวยงามราว กับทิวทัศน์ในประเทศ ดูเหมือนว่าสวนป่าทุ่งเกวียนจะเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพราะทิวทัศน์ของสวนป่าไม่แห่งนี้ ปรากฎอยู่บนแผ่นภาพปฏิทินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในช่องวันหยุดและเทศกาลต่าง ๆ เราจะพบเห็นเด็กวัยรุ่นขับขี่มอเตอร์ไซด์หอบ กีตาร์และเสบียงอาหารท่องเที่ยวไปยังสถานที่นี้เสมอ สถานศึกษาต่างๆก็มักทำหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา และเป็นสถานที่ทาง อ.อ.ป. ใช้เป็นสถานที่จัดงาน "วันดอกไม้บาน" ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี