โรงงานผลิตอาหาร     จำนวน      4   แห่ง
2.1 ตำบลหนองหล่ม  จำนวน      2   แห่ง
2.2 ตำบลเวียงตาล    จำนวน      2    แห่ง   

สถานบริการปั๊มแก๊ส     จำนวน    1      แห่ง
- บริษัท ปิคนิคคอร์เปอเรชั่นจำกัด  (มหาชน)  
   ต.เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง